Wellhausen Július

Wellhausen Július (1844–1918) – nemecký orientalista a znalec biblie. Ako profesor bohoslovia vydal r. 1878 svoju klasickú prácu Dejiny Izraela (v neskorších vydaniach pod názvom: Úvod do dejín Izraela), ktorou zavŕšil chronologickú schému pôvodu hlavných prvkov tzv. Šesťknižia – Starého zákona. Wellhausen vychádzal z predpokladu E. Reissa a K. H. Grafa o tom, že zákonodarný materiál, vzťahujúci sa na starozákonné kultové zákonodarstvo, má neskorší pôvod ako ostatné časti Starého zákona. Text kultového zákonodarstva, ktorý obsahuje kniha Genezis a Exodus, vyčlenil ako samostatný zdroj, ktorý nazval Kňazským kódexom (Priesterkodex). Jeho historicko-kritická argumentácia nezvratne dokazuje, že Kňazský kódex nepochádza z obdobia pred babylonským zajatím starovekých Židov. Tento záver bol kľúčom k datovaniu mnohých starozákonných kníh, nasledujúcich po Šesťkniži. Wellhausenova koncepcia zasadila rozhodujúci úder židovsko-kresťanskému učeniu o Mojžišovom autorstve Pentateuchu. Touto prácou vyvolal proti sebe zúrivé útoky apologétov judaizmu a všetkých kresťanských smerov. Roku 1882 sa vzdal miesta profesora teológie; zdôvodnil to tým, že nie je teológom, ale historikom a ak má pripravovať protestantských pastorov, je „pri všetkej zdržanlivosti... schopný urobiť viac škody ako osohu“. Neskôr vyučoval východné jazyky a napísal viacero prác o novom zákone.

< Späť na W