O projekte

Slovník vedeckého ateizmu je internetový projekt spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov na Slovensku. Táto elektronická verzia bola vytvorená na báze pôvodného tlačeného vydania.

Bibliografické údaje pôvodného tlačeného vydania:
Z ruského originálu Kratkij naučno ateističeskij slovar, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Nauka v Moskve 1969
(kolektív autorov – hlavný redaktor I. P. Camerjan), preložil kolektív prekladateľov.
Domestikovali – J. Dubnický, T. Halečka, V. Hudečková, B. Kvasnička, P. Prusák, A. Skácel, J. Zouhar, F. Vašečka.

Vedecký redaktor
Člen korešpondent SAV Felix Vašečka

Recenzenti
Prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc.
RSDr. Július Filler, CSc.

Vydal: Ústav vedeckého ateizmu Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Zodpovedný redaktor: člen korešpondent SAV Felix Vašečka
Náklad: 3500 výtlačkov
Formát: B5
Počet strán: 736
Rok vydania: 1983

Vyhotovilo malotirážne stredisko VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, v Bratislave. Vytlačili Nitrianske tlačiarne n. p., Nitra

Nepredajné

Len pre vnútornú potrebu!