opát


opát, opátka (z neskoro lat. abbas) – predstavený (predstavená) kláštora v tých reholiach, ktorých kláštory sú na sebe nezávislé; každý kláštor je samostatnou jednotkou a rehoľníci (rehoľnice) majú v ňom trvalé umiestnenie – napr. benddiktíni, cisterciáni a i (na rozdiel od reholí, ktorých členovia môžu byť v rámci svojej rehole voľne premiestňovaní z jedného kláštora do iného – napr. františkáni, dominikáni a i.).