amerikanizmus

amerikanizmus — hnutie, ktoré na sklonku 19. stor. vyvolala časť katolíckej hierarchie USA. Katolícke kruhy ho nazvali amerikanizmom, lebo jeho iniciátori žiadali, aby sa katolicizmus prispôsobil americkým osobitostiam, aby bol tolerantný k inovercom, zmiernil autoritatívny cirkevný systém, aby sa v záujme získavania protestantov upustilo od niektorých katolíckych dogiem a uľahčili sa tak ich prestupy ku katolicizmu. Hlavnými propagátormi amerikanizmu boli katolícky kňaz J. T. Hecker (bývalý protestant), arcibiskup J. Ireland a baltimorský arcibiskup kardinál Gibbons. V Európe sa začalo o probléme diskutovať na základe francúzskeho prekladu knihy J. T. Heckera, a najmä na základe úvodu, ktorý napísal jej prekladateľ abbé Félix Klein. V dišpute okolo amerikanizmu vystúpil sám pápež Lev XIII. V júni 1899 napísal kardinálovi Gibbonovi osobitný list, v ktorom odsúdil amerikanizmus ako mylné a nekatolícke učenie; americkej hierarchii vyslovil napomenutie, ktorému sa podrobila.

< Späť na A