Zbory pre občianske záležitosti

Zbory pre občianske záležitosti (ZPOZ) – aktívny funkcionárov národných výborov a dobrovoľných pracovníkov pri radách národných výborov všetkých stupňov v ČSSR; ich základným poslaním je pomáhať národným výborom, aby sa občianske obrady uskutočňovali v socia­listickom duchu, aby sa neustále zvyšovala ich ideová a kultúrna úroveň tak, aby významné chvíle v živote občana a jeho rodiny ako je narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, významné pracovné a životné jubileá a pod. boli predmetom starostlivosti a pozornosti našej spoločnosti. Cieľa vedomým plnením tejto úlohy majú pozitívnym pôsobením na citovú sféru občanov prispieť k opúšťaniu náboženských tradícií, cirkevných obradov a na druhej strane pozitívne utvrdzovať v nich príslušnosť a kladný vzťah k socialistickej spoločnosti.

Zbory pre občianske záležitosti sa zameriavajú najmä: na prípravu a organizačné zabezpe­čenie občianskych obradov, zabezpečenie ich ideovej a kultúrnej úrovne; na zabezpečenie občianskych slávností a iných občiansko-spoločenských aktov (životné a pracovné jubileá s osobitným zreteľom na jubileá občanov, ktorí sa zvlášť zaslúžili o víťazstvo robotníckej triedy a o budovanie socializmu, slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov mládeži a pod.). Činnosť ZPOZ sa aktívne podieľa na formovaní socialistických medziľudských vzťahov s oso­bitným zreteľom na prejav pozornosti a starostlivosti socialistickej spoločnosti o osamelé osoby a osoby umiestnené v domovoch dôchodcov, organizovanie ich návšteva usporiadanie občianskych slávností pre ne. Okrem týchto úloh, plnia Zbory (podľa miestnych pomerov) iniciatívne aj iné úlohy, ktorými môžu prispievať k plneniu ich základného poslania.

Predsedom miestnych a mestských ZPOZ je poslanec miestneho alebo mestského národné­ho výboru, predsedom okresných a krajských ZPOZ je podpredseda príslušného národného výboru, ktorému je zverený úsek školstva a kultúry. Cien mi zboru sú najmä pracovníci národného výboru z úsekov, ktoré sú zainteresované na činnosti zborov (kultúra, vnútorné veci, školstvo, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo), zástupcovia spoločenských organizácií, kultúrnych a osvetových zariadení. Za členov zboru sa vyberajú politicky vyspelí občania, predovšetkým takí, ktorí sa hlásia k materialistickému svetonázoru a ktorí ani formálne nezachovávajú svoju spätosť s náboženskými organizáciami. Zbory pri svojej práci využívajú pomoc dobrovoľných pra­covníkov. Rady národných výborov koordinujú činnosť ZPOZ s činnosťou ostatných príslušných orgánov a zariadení národného výboru tak, aby sa táto stala súčasťou celkovej politicko-vý­chovnej a kultúrno-osvetovej práce národného výboru a aby plány práce zborov sa stali súčasťou jednotného plánu kultúrno-výchovného pôsobenia v územnom obvode príslušného národného výboru.

Svojou činnosťou ZPOZ nenahradzujú činnosť iných orgánov národných výborov, ani činnosť osvetových, výchovných, sociálnych a zdravotníckych zariadení, ale úzko spolupracujú najmä s osvetovými, kultúrnymi zariadeniami, školami, sociálnymi, zdravotníckymi zariadeniami. Osvetové zariadenia, školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia v rámci svojho pôsobenia účinne prispievajú k plneniu spoločenského poslania ZPOZ. Miestne osvetové zariadenia priamo spolupôsobia pri obsahovej a organizačnej príprave občianskych obradov a občianskych slávností, zabezpečujú vhodné programy na tieto podujatia a pokiaľ majú vhodné miestnosti, poskytujú ich na organizovanie občianskych slávností.

ZPOZ spolupracujú s rôznymi odbornými kolektívmi vykonávajúcimi sociálno-osvetovú prácu (napríklad pred manželské poradne, rodičovské poradne, sociologicko-diagnostické pra­coviská, linky dôvery a pod.).

Plnenie poslania ZPOZ vyžaduje ich úzku spoluprácu so spoločenskými organizáciami, ktoré v súlade s ich politicko-výchovným poslaním majú uplatniť svoj účinný ideovo-politický vplyv na svojich členov vo vzťahu k občianskym obradom. Zabezpečujú aktívnu účasť svojich zástupcov v ZPOZ a v aktívoch pre občianske záležitosti na pracoviskách. Organizujú účasť na občianskych obradoch svojich členov, poskytujúc pomoc účinkovaním svojich hudobných, speváckych alebo iných umeleckých a kultúrnych súborov na podujatiach organizovaných zbormi a v rámci svojich možností poskytujú aj vhodnú materiálnu pomoc.

Vo väčších závodoch a jednotných roľníckych družstvách miestne (mestské) ZPOZ v spolupráci s vedením závodov a družstiev a základnými organizáciami spoločenských organizácií na týchto pracoviskách, vytvárajú ako svoje pomocné kolektívy, aktívy pre občianske záležitosti.

Pri Ministerstve kultúry SSR i ČSR pracuje ako iniciatívny, poradný a koordinačný orgán Slovenská rada pre ZPOZ a Česka rada pre ZPOZ.

Upevniť v človeku pocit uvedomelosti v dejinnej zodpovednosti, angažovať svoje schopnosti v prospech realizácie socialistického vzťahu človeka k človeku je hlavným cieľom práce ZPOZ. Svojou činnosťou medzi pracujúcimi sa takto aktívne zúčastňujú na osvojovaní si socialistic­kých mravných noriem, pre ktoré je charakteristické, že napomáhajú rozvoj bytostných síl jednotlivca vo vzťahu k sebe, k svojej rodine a k spoločnosti, v ktorej žije a pracuje.

< Späť na Z