žobravé rády

žobravé rády al. mendikanti – katolicke rehole, ku ktorým patria františkáni, dominikáni, karmelitáni, augustiniáni eremiti, trinitári (založení r. 1198 – do žobravých reholi zaradení r. 1609), serviti, milosrdni bratia a i. Príslušníci týchto reholí sa rehoľným sľubom zaväzujú, že nebudú mať nijaké osobné vlastníctvo, budú žiť z almužny a nebudú mať vlastný domov. Cirkev pri zakladaní žobravých reholí sa usilovala čo najhlbšie zapôsobiť na ľud hlásaním chudoby a osobným príkladom mníchov, a tak s ich pomocou získať späť stratenú autoritu a zamedziť rýchlo sa šíriacu vlnu stredovekej ľudovej herézy. Spočiatku sa tento ciel' v istom zmysle aj dosiahol. Herézy sa do značnej miery potlačili za výdatnej pomoci inkvizície, vyhladzovacími vojnami proti albigencom, systémom všeobecného udavačstva, ktorého chrbticu tvorili členovia týchto reholí. Príživnícky spôsob života žobravých mníchov ich menil na lenivcov a často aj na podvodníckych darmojedov. Naproti tomu ešte v 13. stor. františkáni, pochádzajúci zväčša z chudobných vrstiev obyvateľstva, ako vyznávači asketizmu vytvorili skupinu tzv. špirituálov (fraticellov), ktorí ostro kritizovali cirkev a podstatnú časť rádu (konventuálov – minoritov). Za to ich prenasledovali ako heretikov. Rozklad žobravých reholí a spravodlivé rozhorčenie obyvateľstva prinútili cirkev podporiť snahy o obnovenie disciplíny, obzvlášť v 15.–16. storočí. Vznikli osobitné rehoľné skupiny (observanti), dožadujúce sa prísneho zachovávania pôvodnej regule. Z ich stredu sa utvorili nové žobravé rády a kongregácie; napríklad kapucíni (r. 1525), rekolekti (r. 1535) a i. Neskôr význam žobravých reholi v západnej Európe upadol, no od 14.–15. stor. s rozvojom misijnej činnosti členovia žobravých reholí stále častejšie odchádzali do mimoeurópskych krajín, kde popri misijnej činnosti pripravovali aj cestu kolonizátorom. Žobravé rády sa v 20. stor. výrazne aktivizovali a zúčastňujú sa v boji proti revolučnému robotníckemu hnutiu a socializmu. Okrem rádu jezuitov sú to najväčšie katolícke rehole. Podľa štatistiky z r. 1967 počet františkánov (s kapucínmi a minoritmi) tvoril približne päťdesiattisíc, dominikánov pätnásťtisíc, karmelitánov – asi dvadsaťtisíc, augustiniánov – viac než desaťtisíc.

< Späť na Z