základina náboženská

základina náboženská – verejný fond spravovaný štátom, z prostriedkov ktorého bola v Uhorsku od r. 1647 dotovaná katolícka cirkev (podpory kostolom, seminárom, doplnky kongrui a pod.). Základinu zriadil Ferdinand III. ako „odškodné“ katolíckej cirkvi za to, že evanjelici v Uhorsku boli oslobodení od platenia poplatkov pre katolíckych farárov. Z titulu odškodnenia uvoľnil pre tzv. farársku pokladňu (lat. cassa parochorum) 6000 zlatých ročne. Dotácia pokladne bola neskôr zvýšená a r. 1786 boli k nej pripojené pozemkové majetky niektorých reholí zrušených Jozefom II. Do základiny (ako bola pokladňa premenovaná) plynuli tiež dane vysokého kléru a dôchodky z majetkov neobsadených biskupstiev a pod. (tzv. interkalárne dôchodky). Správa majetkov náboženskej základiny prešla r. 1923 na Likvidačnú komisiu pre správu cirkevného majetku na Slovensku. Náboženská základina zanikla v dôsledku pozemkovej reformy a zák. č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.