Abú-I-Alá al-Maári

Abú-I-Alá al-Maári (973-1057) – arabský básnik, mysliteľ– racionalista a protivník islamského duchovenstva, ktorý sa priblížil k živelnému materializmu a ateizmu. Narodil sa a žil v Sýrii, od detstva bol slepý. Vo svojich umeleckých, racionalisticky vyargumentovaných dielach sa jemne vysmieval z islamskej vierouky, často pod kepienkom ortodoxnej frazeológie. Poukazoval na neopodstatnenosť učenia o božskom zjavení, prorokoch, koráne – ako „slove božom“, o nesmrteľnosti i predurčení Učenie o posmrtnej odmene za pozemské skutky pokladal na nezmyselné. Náboženstvá Islam kresťanstvo, judaizmus skúmal ako prostriedok duchovenstva na klamanie nevedomých a prostoduchých veriacich. Za hlavnú príčinu ťažkého postavenia ľudových más považoval spoločenskú nerovnosť, utláčanie pracujúcich a svojvôľu vrchnosti, ale nenachádzal reálnu cestu k radikálnej zmene spoločnosti. V jeho svetonázore sa vyskytujú skeptické a pesimistické prvky. nie sú však dominujúce. Vyzýval k morálnemu sebazdokonaľovaniu a cestu k šťastnej budúcnosti ľudstva videl v striedmosti, odmietaní zbytočností a v rozvíjaní „dobrých“ základov ľudskej prirodzenosti. Jeho protiteologické koncepcie priaznivo ovplyvnili popredných mysliteľov stredovekého mohamedánskeho Orientu. Hlavné diela: Posolstvo o anjeloch, Posolstvo o odpustení, Nevyhnutnosť toho, čo nebolo nevyhnutným.

< Späť na A